Follow Us on Twitter

Oracle Real-Time Integration Business Insight

Mei 2016 - Voor managers en andere personen met een rol in de business, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de informatie die binnen een IT-omgeving wordt verzameld. Oracle heeft verschillende producten waarmee organisaties bedrijfs- en procesgegevens kunnen bekijken, visualiseren en onderzoeken. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Business Activity Monitoring (BAM) en Stream Explorer zijn daar enkele voorbeelden van. Deze producten werken allemaal op verschillende manieren. Ze gebruiken hun bronnen op hun eigen wijze en hebben verschillende methodes om de resultaten te presenteren.

Sinds kort is daar een nieuw product bijgekomen: Oracle Real-Time Integration Business Insight, of simpelweg Business Insight.

Wat is Business Insight

Met Oracle Service Bus (SB) en SOA Suite kunnen door ontwikkelaars complexe integraties in elkaar gezet worden. Hoewel de business vaak wel weet wat er aan de ene kant in gaat en wat er aan de andere kant weer uit komt, is het vaak onbekend wat er allemaal tussenin gebeurt. De business heeft geen inzicht in de werking van bijvoorbeeld een BPEL component of een Mediator. Het is vooral een technisch verhaal en de business beschouwt het vaak als een black box, terwijl er toch heel veel interessante en waardevolle informatie te halen is uit die processen.

Tot op heden was het zo dat er bij de ontwikkeling van integratie software al rekening gehouden moet worden met de mogelijke vragen die de business heeft of in de toekomst gaat hebben. Dat kan op zich vrij eenvoudig door bijvoorbeeld BPEL-sensoren aan te maken, of door logging op mogelijk interessante plekken in te bouwen. Het risico daarbij is echter altijd dat er onnodig veel wordt ingebouwd (wat slecht is voor de performance van een applicatie), of juist net niet datgene wat de business echt wil (waarna de software weer aangepast moet worden).

Om dit probleem op te lossen, heeft Oracle Business Insight ontwikkeld. Het product belooft dat ook niet-technici de mogelijkheid krijgen om analyses uit te voeren op onderdelen binnen de integratieprocessen, met minimale hulp van ontwikkelaars.

Het doel van Oracle is om dus een gebruiker met beperkte technische kennis maar juist met uitgebreide kennis van de bedrijfsprocessen, de kans te geven om op zijn manier analyses te maken. Belangrijk daarbij is dat dit kan zonder het gebruik van de processen zelf te beïnvloeden, en zonder dat er wijzigingen in die processen gemaakt moeten worden, of dat er opnieuw gedeployed hoeft te worden.

Verderop in dit Whitebook zullen we zien of Oracle in die opzet is geslaagd.

Installatie en opstarten

Business Insight wordt niet geleverd als apart product, maar als setje van een drietal patches. Deze patches moeten worden toegepast op een bestaande Fusion Middleware 12.2 installatie. Afhankelijk of er een SOA, SB of allebei aanwezig is, is de volgorde van installeren anders.

Om niet meteen alles te hoeven installeren en eerst even uit te proberen, biedt Oracle ook een voorgeïnstalleerde Virtual Machine aan via Oracle Technet. Hierin zitten een aantal componenten, zoals SOA Suite 12.2.1, BAM (Business Activity Monitoring) en MFT (Managed File Transfer), maar ook Business Insight. Hiermee kunnen we meteen aan de slag.

Na het patchen kan Business Insight worden opgestart via de browser.

Login in VirtualBox
Figuur 1 - Login in VirtualBox

Na het inloggen verschijnt het hoofdmenu van Business Insight. Hiervandaan zijn de verschillende onderdelen te bereiken. Afhankelijk van het type gebruiker dat is ingelogd, staan er meer of minder opties ter beschikking.

Business Insight Hoofdmenu
Figuur 2 - Business Insight Hoofdmenu

Bij de Virtual Machine die door Oracle wordt aangeboden, zit ook een voorbeeld van een case die uitgewerkt kan worden. De naam hiervan is de AstraTeq Help Desk. Hierin zitten uitwerkingen van voorbeelden die met Business Insight kunnen worden gemaakt. In dit Whitebook worden een aantal zaken uit deze case aangehaald ter illustratie.

Onderdelen van Business Insight

Zoals ook in het hoofdmenu te zien is, bestaat Business Insight uit een aantal onderdelen.

  • Designer - Het hart van Business Insight. Hier worden de zogenaamde Models gemaakt, die inprikken op de SOA/BPM en SB processen. Tevens kunnen hier de Milestones en Indicators worden aangemaakt waar de business in is geïnteresseerd.
  • Consoles - In dit deel kunnen de dashboards en views worden gemaakt, die de gewenste gegevens uit de Models op een leesbare manier gaan tonen.
  • Reports - Zoals de naam al zegt kunnen hier rapporten worden gemaakt op basis van de informatie uit de Models
  • Administration - Hierin kunnen de connecties gemaakt worden naar de servers waar de SOA/BPM en SB projecten zijn geïnstalleerd.
  • Guided Tour - In dit onderdeel kan een korte rondleiding worden gemaakt door Business Insight, om een vereenvoudigd overzicht te krijgen van de mogelijkheden van het pakket.

Business Insight kent verschillende rollen, die ieder een ander soort kennis hebben en daardoor verschillende onderdelen van het product kunnen gebruiken.

  • Model Creator - De persoon die het Model maakt en permissies uitdeelt op dat Model aan andere gebruikers
  • Business User - Deze gebruiker heeft functionele kennis van het systeem en maakt de Milestones en Indicators, door gebruik te maken van de taal van de business
  • Integration Architect - Deze persoon heeft kennis van de implementatie en maakt de mapping tussen de Milestones en Indicators die zijn gedefinieerd door de Business User
  • Business Owner - Deze rol heeft toegang tot de data die wordt gegenereerd door Business Insight en maakt hier Dashboards op
  • Administrator - De gebruiker die Business Insight beheert en ook de connecties maakt naar de implementaties

Connections

Voordat er überhaupt iets gemaakt kan worden, moeten er in Administration eerst connecties naar de server gemaakt worden. Dit kan gedaan worden door een gebruiker met de Administrator rol.

Er zijn 2 connectietypes mogelijk; SOA en Service Bus.

Data Connections
Figuur 3 - Data Connections

Deze connecties kunnen we nu gaan gebruiken om een eerste Model te maken.

Models

Als de Connections zijn gemaakt, kan de Model Creator aan de gang om het Model te maken. Een Model is eigenlijk een container voor de Milestones die later gedefinieerd kunnen worden.

De Model Creator maakt een dergelijke Model aan, met een relevante naam, beschrijving en icoon. Hierna kan deze vervolgens worden overgedragen aan de volgende rol in het proces; de Business User.

Een voorbeeld van een Model
Figuur 4 - Een voorbeeld van een Model

Milestones en Indicators

Een Milestone in Business Insight is niet hetzelfde als een milestone in bijvoorbeeld een BPM (Business Process Management) proces. Hoewel het allebei mijlpalen zijn, kunnen in BPM milestones gebruikt worden als sturing in een proces, bijvoorbeeld om het einde van een fase aan te geven en welk gevolg dat heeft. In Business Insight worden ze gebruikt om informatie op te halen op een bepaald gekozen moment.

In ieder Model moeten er een aantal verplichte onderdelen aanwezig zijn. Zo moet er altijd een Initial Milestone en een Terminal Milestone aanwezig zijn. Op deze punten begint en eindigt Business Insight met het verzamelen van informatie. Daarnaast moet er een Unique Instance Identifier aanwezig zijn. Dat is een indicator waarmee de instantie (het huidige lopende proces) uniek geïdentificeerd kan worden bij het verzamelen van de data.

Een goed hulpmiddel binnen de Designer is, dat er continu wordt aangegeven welke problemen er nog aanwezig zijn binnen het Model, voordat het geactiveerd kan worden. Daarmee wordt de gebruiker gestuurd richting de juiste oplossingen. Dit wordt niet alleen getoond in de samenvattingen bovenaan de pagina (zoals in onderstaand screenshot), maar door het gehele Model heen op elke Milestone, Measure, Indicator, enzovoorts.

Incomplete Milestone
Figuur 5 - Incomplete Milestone

Wat opvalt bij het aanmaken van Milestones en Indicators door de Business User, is dat deze gebruiker inderdaad deze objecten kan aanmaken, maar dat de Implementation Mapping (het koppelen van de Milestones en Indicators aan de daadwerkelijke implementatie) niet beschikbaar is. Het gebruik van dit onderdeel beperkt zich voor de Business User dus tot het uitzetten van de lijnen. De technische invulling daarvan moet gedaan worden door een Integration Architect.

Naast de eerder genoemde Initial en Terminal Milestones bestaan er ook Standard en Error Milestones en een combinatie Terminal/Error. Het verschil tussen Error en Terminal/Error is dat in het eerste geval het proces doorgaat. In het tweede geval is de error ook meteen het einde van het proces.

In de AstraTeq case die eerder werd genoemd staan een aantal voorbeelden van dit soort Milestones uitgewerkt. De case draait om een helpdesksysteem, waarin een melding die binnenkomt via een service request automatisch wordt verwerkt door het systeem.

De Initial Milestone is het binnenkomen van de melding door een klant. Standard Milestones kunnen zijn, het ophalen van de klantgegevens door het systeem, of het toewijzen van de melding aan een medewerker.

Een Error Milestone kan het tijdelijk in de wacht zetten van de melding zijn. Een Terminal/Error is het afwijzen van de melding. De uiteindelijke Terminal Milestone is het oplossen van de melding.

Diverse Milestones
Figuur 6 - Diverse Milestones

De volgende taak die de Business User mag uitvoeren, is het opgeven van de Unique Instance Identifier. In de AstraTeq case zou dat het ID kunnen zijn dat aan de melding wordt gekoppeld door het systeem. Belangrijk daarbij is dat het een echt unieke identifier is, zodat deze door de gehele applicatie gevolgd kan worden.

Dimensions en Measures

Nadat middels de Milestones en Indicators door de Business User is aangegeven op welke plekken informatie verzameld moet worden, moet door diezelfde gebruikersrol ook nog worden aangegeven welke informatie er op die plekken moet worden opgehaald. Dat gebeurt met behulp van Dimensions en Measures.

Een voorbeeld van een Measure is de probleembeschrijving die is meegekomen met een helpdesk melding, of de waarde van het product waarover de melding gaat, of de naam van een klant. Informatie waarmee de business bijvoorbeeld kan bepalen of de helpdesk voldoet, of dat er wellicht meer mensen bijgezet moeten worden. Een ander voorbeeld kan zijn dat de informatie aangeeft dat een bepaalde klant wel erg veel meldingen doet. Als gevolg kan een manager bepalen dat er een tijdje een helpdeskmedewerker full-time aan die ene klant wordt toegewezen.

Measures gekoppeld aan Milestones
Figuur 7 - Measures gekoppeld aan Milestones

De volgende stap is het aanmaken van Dimensions. De term wordt door Oracle omschreven als “Dimensions provide a type of grouping and categorization of applications, allowing for "slicing and dicing" of aggregate measures”. Simpel gezegd kunnen met Dimensions categorieën worden gemaakt of groepen die interessant zijn om informatie over te verzamelen. Producttype, land van herkomst van de melding of probleemtype zijn hier voorbeelden van.

Mappings

Nadat de Business User zijn of haar werk gedaan heeft, kan de Integration Architect aan de slag. Deze gebruiker zorgt voor de mapping van de Milestones, Indicators, Measures en Dimensions naar de procesimplementatie. Deze gebruiker zal dus technische kennis van het systeem moeten hebben, maar ook een redelijke functionele kennis om te weten hoe de koppelingen gelegd moeten worden. In de praktijk zullen de Business User en de Integration Architect waarschijnlijk vaak het werk samen doen.

In de Designer van Business Insight kan de Integration Architect per object een mapping gaan leggen naar de SB of SOA implementatie. Hierbij kan worden ingeprikt op alle niveaus van de implementatie. Denk hierbij aan pipelines en business services bij een ServiceBus of BPEL, mediators en adapters bij een SOA.

Voorbeeld Mapping op ServiceBus
Figuur 8 - Voorbeeld Mapping op ServiceBus

Het grote voordeel van de mappings die in Business Insight worden gemaakt, is dat ze aangemaakt worden op bestaande implementaties. Hiervoor hoeft de code zelf niet te worden aangepast. En doordat er zo diep in de systemen gekeken kan worden, is de black box open gemaakt voor de business.

Een goed voorbeeld van hoe ver een dergelijke mapping kan gaan, wordt geïllustreerd door onderstaand figuur. Hierin is te zien hoe in de BPEL implementatie van een SOA Composite kan worden doorgeklikt in een BPEL, daarbinnen in een if-then-else constructie en daarbinnen weer naar een sequence en daarbinnen weer naar een specifieke assign.

Mapping op SOA component
Figuur 9 - Mapping op SOA component

Op deze manier kunnen gegevens verzameld worden, waarmee geanalyseerd kan worden hoe vaak een bepaalde richting wordt gekozen in het proces. Daarmee kan bijvoorbeeld bepaald worden of de voorwaarden waarop gestuurd wordt nog voldoen, of dat er wellicht aanpassingen aan het systeem nodig zijn.

Maar het is ook mogelijk om Milestones te sturen op basis van de aanroep van een onderdeel van de composite, zonder daar dieper op in te gaan. Soms is het voldoende om alleen te weten dat een bepaalde BPEL is aangeroepen. Een dergelijke mapping kan zelfs met een beperkte visuele representatie gemaakt worden, die lijkt op de composite zoals deze wordt getoond in de JDeveloper ontwikkelomgeving.

Visuele Mapping in SOA service
Figuur 10 - Visuele Mapping in SOA service

Naast de Milestones kan de Integration Architect ook de Mappings maken voor de Dimensions, Measures en de Unique Instance Identifier. Bij deze laatste drie, of beter gezegd; overal waar een indicator moet worden gevuld, kan gebruik gemaakt worden van een Expression Builder, waarin een gelimiteerde set van XPath expressies toegepast kan worden om de gewenste gegevens op te halen.

Expression Builder
Figuur 11 - Expression Builder

Als alle mappings gelegd zijn voor de Milestones, Indicators, Measures en Dimensions, kan het Model geactiveerd worden door de Integration Architect en is het klaar voor gebruik. Business Insight zal vanaf nu metrieken gaan verzamelen.

Dashboards

Nu we een compleet en geactiveerd Model hebben, kunnen we beginnen aan het presentatiedeel van Business Insight. Een gebruiker met de rol Business Owner kan meteen na het activeren, de informatie die wordt verzameld inzien met behulp van het standaard meegeleverde dashboard.

Standaard dashboard
Figuur 12 - Standaard dashboard

In dit dashboard worden alle gegevens die zijn verzameld in verschillende tabellen en grafieken gepresenteerd.

De Business Owner kan uit deze informatie al waardevolle bedrijfsinformatie halen. Er kan gezocht worden op de indicator die is gedefinieerd als Unique Instance Indicator en verder kan er op iedere regel in de tabel of onderdeel van een grafiek worden ingezoomd. Op die manier kan in het voorbeeld van de AstraTeq Help Desk case worden doorgeklikt naar een specifieke melding. Men kan daarbij de complete stroom zien die dankzij de vastgelegde mappings is opgehaald.

Voorbeeld van de informatie bij een melding
Figuur 13 - Voorbeeld van de informatie bij een melding

In het overzicht zijn de Milestones te zien met de daarbij behorende Indicators en de waardes die ze hebben gekregen.

Verder kan er gefilterd worden op alle mogelijke informatie die voorhanden is. Daarmee kan de Business Owner precies de informatie ophalen die voor zijn of haar analyse noodzakelijk is.

Interessant hierbij is de mogelijkheid voor de Business Owner om direct contact op te nemen met een systeem administrator. Bijvoorbeeld als een melding zoals in de case is aangemaakt erg lang op de Milestone “Analyse Gestart” blijft hangen. Dit kan voor de Business Owner aanleiding zijn om te kijken of er een probleem is op de helpdesk, of dat er een technisch probleem is.

Door te klikken op een Milestone, wordt een email aangemaakt met daarin een directe link naar een bepaalde instance in de Enterprise Manager. Met die link kan de technicus meteen kijken of er wellicht een probleem is met die instance, waarop actie wordt ondernomen.

Mocht de informatie in het standaard dashboard nog niet voldoende zijn, dan kan de Business Owner zelf ook custom dashboards maken. Daarin kunnen grafieken worden getoond met alle gewenste informatie die voorradig is in het Model. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 4 verschillende grafieken en diverse aggregatie functies en groeperingen.

Bonus!!

Eerder in het Whitebook lazen we dat een Model eerst geactiveerd moet worden, voordat deze gebruikt gaat worden. Wat Oracle hierbij heeft gedaan is, dat er tijdens het activeren onder water Database Views en BAM Definitions worden aangemaakt. Het is dus heel goed mogelijk om de data die door Business Insight wordt gegenereerd ook in andere tools te gebruiken. Denk hierbij aan dashboards in BAM of OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition), maar bijvoorbeeld ook aan custom dashboards in Oracle APEX of Oracle JET.

Omdat de mogelijkheden in de custom dashboards vrij beperkt zijn, is dit een interessante en gewenste optie.

Conclusie

Oracle Real-Time Integration Business Insight is qua naam een hele mond vol, maar het dekt wel de lading. Het levert in real-time een inzicht in de integratie processen die waardevol zijn voor de business.

Het geeft de business het gereedschap om meer inzicht te krijgen in de processen die te maken hebben met integratie. Voorheen was dit altijd een black box, waar alleen aan de voorkant en achterkant wat informatie te verkrijgen was. Daarmee vult Business Insight een gat dat nog bestond in de analyse van de Fusion Middleware Processen.

In het begin van dit Whitebook poneerden we de stelling dat een gebruiker met beperkte technische kennis zelf analyses kon uitvoeren, waarbij de processen zelf niet werden beïnvloed of moesten worden aangepast.

Oracle is grotendeels geslaagd in deze opzet. Business Insight is inderdaad non-invasive, wat wil zeggen dat er geen merkbare verstoringen zijn van het proces. Ook hoeft er niets aan de Service Bus of SOA componenten gewijzigd te worden om de analyses uit te voeren.

Maar omdat er toch ingeprikt moet worden op BPEL processen en Service Bus pipelines en de variabelen die daarbinnen gebruikt worden, blijft de hulp van ontwikkelaars met technische kennis noodzakelijk.

Business Insight is uiteindelijk een product waarbij de samenwerking tussen mensen met kennis van de bedrijfsprocessen en mensen met technische kennis van de implementaties noodzakelijk is. Samen kunnen ze tot een verzameling komen van informatie, waarmee de business gebruikers een beter inzicht in de datastromen binnen integraties kunnen krijgen.

Daarmee is het product een waardevolle toevoeging aan het bestaande spectrum van Oracle.

Bronnen

Waardering:
 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een persoon bent en om spam te voorkomen
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.