Follow Us on Twitter

Hybride Software Project Management

Oktober 2011 - Vele decennia lang zijn software project management (SPM) methodes ontwikkeld en gebruikt. Plangedreven methodes zoals de watervalmethode en zijn opvolgers zijn eind jaren negentig opgevolgd door agile software project management methodes zoals XP en Scrum. Sindsdien hebben beide stromingen naast elkaar bestaan waarbij elke stroming zijn eigen aanhangers kent.

Het laatste decennium lijkt er echter een derde richting te ontstaan die tussen beide stromingen in ligt. We hebben hier al over kunnen lezen in het Whitebook "PRINCE2 + Scrum: 1 + 1 = 3" door Martin van Borselaer, dat tevens de inspiratie was voor dit stuk. Deze methodes noemen we hybride software project management methodes waarbij de voordelen van beide stromingen gecombineerd worden in één methode. Hierdoor worden de snelheid en wendbaarheid van de agile methodes behouden terwijl de grip en controle van plangedreven methodes aanwezig blijft door de noodzakelijke componenten te gebruiken. Deze hybride software project management methodes liggen als het ware ergens tussen de twee uitersten op de as van het planning spectrum zoals in figuur 1 wordt weergegeven.

Planning spectrum
Figuur 1: Planning spectrum (Boehm & Turner, 2004)

De basis van deze Whitepaper is mijn MSc Thesis in het kader van mijn Master Information Management. Hierin heb ik dit onderwerp onderzocht met als startpunt de volgende onderzoeksvraag: Hoe en wanneer zouden agile software project management methodes aangevuld moeten worden met plangedreven componenten om zodoende te resulteren in een beter projectresultaat?

In deze Whitebook behandel ik de hoofdzaken uit deze thesis en geef aan de hand daarvan aanbevelingen voor toekomstige projecten.

Casussen

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag heb ik gebruikgemaakt van de casestudy methode. Dit houdt in dat ik in dit geval vier softwareprojecten van Whitehorses op een gestructureerde manier heb bestudeerd om te komen tot een antwoord. Zonder de namen te noemen van de vier organisaties geef ik hier kort vier omschrijvingen voor de algemene beeldvorming:

  • Case A: Een klein project (300 uur) bij een klein overheidsloket. SPM-methode: Scrum.
  • Case B: Een wat groter project (4500 uur) bij een documentoplossingen leverancier. SPM-methode: Een combinatie van Topaz en Scrum
  • Case C: Een groot project (9000 uur) bij een Nederlandse universiteit. SPM-methode: Prince2 + Scrum.
  • Case D: Een groot project (16000 uur) bij een overheidsraad. SPM-methode: Prince2 + Scrum.

Alle projecten zijn op dezelfde objectieve en gestructureerde manier onderzocht om een zo eerlijk mogelijk eindbeeld te krijgen. Hiervoor zijn interviews gehouden en is de beschikbare projectdocumentatie bestudeerd. In het volgende hoofdstuk zal ik de eindresultaten en conclusies presenteren.

Resultaten en conclusie

De uitkomst van het onderzoek is te zien in het raamwerk in figuur 2. De linkerkolom bevat de onderzochte dimensies. Deze dimensies zijn verder onderverdeeld in verschillende factoren (kolom 2) die (vermoedelijk) een bepaalde invloed hebben op de positie op het planning spectrum uit figuur 1 (kolom 4). In kolom 3 staat de invloed van de factoren gebaseerd op de bestudeerde casussen. De mogelijkheden zijn hier: Geen invloed, een positieve invloed (dus meer plangedreven componenten) en een negatieve invloed (dus minder plangedreven componenten). Een voorbeeld: de factor 'team size' (onderdeel van de dimensie 'size') heeft een positieve invloed op de hoeveelheid plangedreven componenten in de SPM-methode. Een groter team zorgt dus voor meer plangedreven componenten. Op dezelfde manier kunt u de andere factoren in het raamwerk uitleggen.

Uitkomsten casestudy
Figuur 2: Uitkomst casestudy

Conclusie

De conclusie is dat alle vijf de dimensies invloed hebben op het aantal benodigde plangedreven componenten. Van de 19 factoren zijn 9 factoren significant bevonden die meegenomen kunnen worden in de beslissing om meer of minder plangedreven componenten te gebruiken in een hybride software project management methode. Hiermee is de onderzoeksvraag beantwoord.

Aanbevelingen

Hoe passen we dit raamwerk in de praktijk toe? Ik zal nu beschrijven hoe de projectmanager deze dimensies en factoren in de praktijk toe kan passen.

De projectmanager zal (in overleg met opdrachtgever) een software project management methode moeten samenstellen. Vaak is er al een voorkeur, maar het blijkt uit dit onderzoek dat het de moeite waard kan zijn om toch eerst bewust enkele factoren mee te nemen in de beslissing. Nu volgt een bespreking van de 9 factoren uit het raamwerk die een duidelijke invloed op de projectmanagement methode hebben.

Team size

De grootte van het team heeft invloed op hoe plangedreven je SPM-methode moet zijn. Dit onderzoek bevestigt wat de literatuur ook al zegt, namelijk dat bij een agile werkwijze een kleiner team beter past. Gaat u dus werken met een groter team (>10 FTE) ben er dan van bewust dat u meer plangedreven componenten nodig heeft zoals een planning, architectuur en dergelijke.

Complexity

De complexiteit van het project wat betreft de gebruikte technieken en de requirements heeft invloed op hoe plangedreven de SPM-methode moet zijn. Er kon echter niet geconcludeerd worden of een complexer project nu meer of minder plangedreven componenten nodig zou hebben. Bent u zich dus bewust van deze factor maar gebruik deze zoals u zelf het beste lijkt.

Loss scale

De loss scale gaat over het potentiële verlies indien het project faalt. Zoals te verwachten viel, bleek een hoger potentieel verlies de noodzaak voor meer plangedreven componenten te verhogen. Gaat u dus een project doen met een groot risico, probeer dan door middel van plangedreven componenten de zekerheid te verhogen zonder onnodige ballast toe te voegen aan de SPM-methode.

Organization type

Het organisatietype kon in dit geval ingedeeld worden in 'bureaucratic', 'hierarchical', 'startup' en 'great' gebaseerd op de twee assen 'agility' en 'discipline'. Des te beter de organisatie op deze reeks scoort, des te minder plangedreven componenten nodig zijn. Heerst er binnen de organisatie dus een hoge mate van discipline en agility dan kunt u meer agile werken. Is de organisatie meer bureaucratisch, dan heeft u meer plangedreven componenten nodig. Dit is iets wat klopt met de literatuur en ook met het eigen gevoel.

Trust

Vertrouwen. Vertrouwen is de basis van een goede onderlinge relatie. Als er weinig vertrouwen heerst tussen de verschillende partijen in een softwareproject dan is de neiging snel om dit af te dekken met allerlei plangedreven componenten zoals bv. contracten en uitgebreide rapporten. Wil men agile werken dan is het dus nodig om snel elkaars vertrouwen te winnen, iets waar bijvoorbeeld één of enkele Sprints met Scrum al voor zouden kunnen zorgen.

Organizational culture

De organisatiecultuur kan onderverdeeld worden in 'collaboration', 'cultivation', 'competence' en 'control'. Zoals gevoelsmatig te verwachten zou zijn, is er een toename te zien in plangedreven componenten naarmate de cultuur meer richting 'control' gaat. Wees hiervan bewust binnen het projectteam, binnen de klant en binnen de ontwikkelaar bij het kiezen van de SPM-methode.

Dynamism

De factor dynamism gaat over de mate van verandering in het project, de requirements, de technieken en dergelijke. Het algemene beeld wat heerst in de literatuur kwam ook naar voren in dit onderzoek. Bij meer veranderingen is een agile methode geschikter om om te gaan met deze veranderingen. Gaat u dus starten met een onzeker project met onduidelijke requirements, probeer zoveel mogelijk agile te werken om hier toch mee om te kunnen gaan. In deze gevallen heeft een planning vaak niets toe te voegen dus denk goed na over welke plangedreven componenten wél nuttig kunnen zijn en hoe high-level deze wellicht in het begin opgesteld moeten worden.

Skill level

Zoals de literatuur ook al aangeeft is het met deskundige en vaardige mensen een stuk makkelijker werken. Het is dan makkelijker om de agile methode toe te passen omdat deze teamleden daar hun eigen weg in kunnen vinden. Gaat het niveau van de teamleden echter omlaag dan is de noodzaak voor plangedreven componenten hoger. Wellicht is dan meer sturing en structuur nodig om het eindproduct in goede kwaliteit en op tijd af te leveren. Dit is dus een factor om rekening mee te houden bij het selecteren van de teamleden. Afhankelijk van de andere factoren kan dan dus besloten worden om voor een bepaald niveau mensen te gaan om de gekozen SPM-methode te laten slagen. Is de teamsamenstelling al van tevoren bepaald dan geeft dit in ieder geval de optie om de SPM-methode wat meer aan te passen aan de teamleden.

Project manager type

De laatste factor die significant bevonden werd, is het project manager type. De project managers konden ingedeeld worden in de groepen 'democratic', 'laissez-faire', 'bureaucratic' en 'autocratic'. Een democratische leider bleek in alle gevallen beter geschikt te zijn voor de agile methodes terwijl een autocratische of bureaucratische leider direct gekoppeld kon worden aan een formelere, plangedreven SPM-methode. Hoe kan een project manager hiermee omgaan? Probeer bewust te zijn van de eigen voorkeursstijl en probeer dit te koppelen aan een geschikte SPM-methode of probeer hier elementen in te brengen waardoor er niet te veel van de eigen stijl afgeweken hoeft te worden. De programma manager zou hier ook zeker rekening mee kunnen houden bij het koppelen van een project manager aan een project.

Tot slot

Hoewel deze factoren zeker een hulp kunnen zijn bij het succesvol managen van een project, is veel in de praktijk ook gebaseerd op eigen gevoel, ervaring, voorkeuren en meer. In dat opzicht zal dit raamwerk voor de beginnende projectmanager steun kunnen bieden bij de beslissing voor een SPM-methode of bij het licht aanpassen van de voorgeschreven methode terwijl het voor de ervaren projectmanager eerder zal dienen als een bevestiging van het eigen gevoel. In alle gevallen, doe er je voordeel mee!

Referenties

Waardering:
 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een persoon bent en om spam te voorkomen
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.